* این قسمت فقط برای بررسی وضعیت تایید "مدرک تحصیلی، آموزشی و درمانی" و همچنین "وکالتنامه و تصدیق امضاء" می باشد.

در صورتی می توانید مدارک را مشاهده نمایید که در یکی از نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تایید شده باشند.

نوع مدرک : *
شماره ملی : *
کد رهگیری : *
کد امنیتی : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*